Anestèsia i Analgèsia

L’equip d’anestèsia i analgèsia treballa conjuntament amb tots els serveis de l’hospital, donant suport a totes les especialitats que requereixen de la seves accions. Duen a terme les anestèsies dels animals que entren a quiròfan, controlen l’analgèsia post quirúrgica, i les sedacions necessàries per realitzar proves.

A l’Hospital veterinari Molins coneixem el neguit que pot suposar l’anestesia d’una mascota per part dels propietaris, però si aquesta es realitza amb les millors condicions possibles, sabent quin és el problema que pot presentar l’animal i tenint el mitjans per solucionar-ho, el procediment transcorre amb gran normalitat i tranquil·litat. Des de l’Hospital no només ens esforcem a conèixer i dur a terme els protocols més adients per cada animal, si no que donem una gran importància al control del dolor tant en animals post quirúrgics com en animals ingressats per d’altres patologies.

Els veterinaris que s’encarreguen de l’anestèsia a l’Hospital Veterinari Molins, intervenen activament a la unitat de cures intensives, realitzant el control d’aquells animals amb ventilació assistida, fent protocols individualitzats per realitzar sedacions dels pacients si són necessàries, i protocols específics pel control del dolor.

Quan és necessària una anestèsia?

Durant la vida del vostre animal, de segur que haurà de patir alguna intervenció quirúrgica, ja sigui preventiva o bé per solucionar algun problema. També es pot donar el cas que per realitzar alguna prova concreta, la vostre mascota s’hagi d’anestesiar.

Els veterinaris, usem l’anestèsia quan:

  •  Cal realitzar un procediment dolorós de tipus quirúrgic, també procediments dentals.
  •  S’han de realitzar proves que requereixen la immobilitat del pacient (tot i que no siguin dolorosos) : endoscòpies, tomografies computades, ressonàncies magnètiques...
Com preparem la cirurgia?

Un cop establert el tipus d’intervenció quirúrgica a la que s’ha de sotmetre l’animal, i SEMPRE QUE NO SIGUI UNA CIRURGIA D’URGÈNCIES es realitzarà un estudi preanestèsic del pacient. Aquest estudi serà personalitzat per cada animal en funció de l’edat, patologia i intervenció quirúrgica programada. Es realitzarà una visita complerta (antecedents i història clínica, avaluació, auscultació i palpació del pacient) amb analítiques sanguínies, i si es creu necessari, s’ampliarà l’estudi prequirúrgic amb proves complementàries com, radiografies, ecografies, electrocardiogrames...

En aquesta visita prequirúrgica es comentarà la cirurgia, els riscos, les normes d’ingrés i es posarà data per la intervenció.

Si el seu animal ha de ser intervingut quirúrgicament d’urgències, es fa una avaluació del pacient, es realitzen les proves necessàries en el mínim temps possible i s’escull el millor protocol anestèsic per realitzar la cirurgia.

Que passa durant l’anestesia?

En funció dels estudis preanstèsics, la intervenció quirúrgica i el tipus d’animal, es dissenya un protocol anestèsic individualitzat per cada pacient

  • Preparació:. Per norma general, abans d’administrar l’anestèsia es realitza una premedicació del pacient amb un sedant, de manera que el pacient es tranquil·litza i relaxa. Això ens permet utilitzar menys medicació anestèsica, millorant la recuperació de l’animal. En aquesta fase també es solen administrar analgèsics per controlar el dolor.
  • Inducció: S’administren els anestèsics intravenosos fins a provocar la inconsciència del pacient. Un cop assolida la inconsciència, ja podem procedir a la intubació del mateix per l’administració d’anestèsia inhalant i oxigen. La intubació consisteix en la introducció d’un tub de plàstic a la tràquea, que connectem a l’aparell que subministra l’anestèsia inhalant.
  • Manteniment: Durant el procediment les constants vitals de l’animal són monitoritzades minuciosament amb un equipament específic per comprovar que es mantenen dins els marges establerts. L’anestèsia es subministra constantment via inhalant /intravenosa, per mantenir l’animal en el nivell d’anestèsia desitjat.
  • Recuperació: Un cop acabada la cirurgia, es deixen de subministrar els agents anestèsics, de manera que el pacient es va despertant de forma progressiva fins a la recuperació total. L’eliminació dels agents anestèsics del torrent sanguini pot durar fins a 24 hores.
Quan podré portar el meu animal cap a casa?

Un cop acabada la intervenció quirúrgica, i quan l’animal està del tot recuperat de l’anestèsia, podrà marxar cap a casa. Solem recomanar un mínim de 12 hores de fluïdoteràpia post cirurgia/anestèsia, incloent la primera hospitalització en tots els procediments quirúrgics que es realitzen a l’hospital. Quan la naturalesa de la intervenció ho requereixi el pacient haurà de restar més temps hospitalitzat, sempre sota prescripció dels veterinaris responsables del cas.