Diagnòstic per la Imatge

Les tècniques de diagnòstic per la imatge representen una gran font d’informació de l’estat del nostres pacients, essent tècniques no invasives ni doloroses, que poden ajudar a fer un diagnòstic definitiu.

El diagnòstic per imatges es refereix a les tecnologies que usen els veterinaris per observar l’interior del cos i buscar indicis sobre un quadre clínic, és a dir, són el conjunt de tècniques que produeixen imatges de l’interior del cos de forma no invasiva, amb la finalitat d’aportar informació sobre la seva estructura i funcionament, i ajudar així a detectar-ne possibles anomalies. Gran varietat d’aparells i tècniques poden crear imatges de les estructures i activitats dins el cos.

La tecnologia utilitzada en cada cas dependrà dels símptomes i de la part del cos que anem a examinar. Els rajos X, la tomografia computada, les imatges per ressonància magnètica, i les ecografies són tipus de diagnòstic per mitjà d’imatges.

Molts estudis per imatge no són dolorosos, no obstant, alguns requereixen la immobilitat del pacient, per això serà imprescindible una anestèsia general. Algunes proves poden incloure radiacions, però es poden considerar segures ja que la radiació és mínima. En alguns estudis per imatges, s’introdueix una petita càmera dins el cos per poder observar un òrgan o teixit, com poden ser els intestins, estómac, bronquis....,. Aquests estudis requereixen anestèsia.

Raigs X

Un emissor extern al pacient emet una font de raigs X en la seva direcció, perquè un sensor situat rere l’organisme detecti els que han aconseguit travessar-lo. En definitiva és una espècie de “fotografia” que ens permet obtenir una informació de l’interior de l’individuo que des de fora no som capaços de percebre. Mitjançant la utilització d’aquest sistema es poden obtenir imatges planes.

Es poden usar per avaluar pulmons, cor, òrgans abdominals i ossos, i permeten avaluar la forma, mida i posició de les estructures. Les parts del cos apareixeran clares o fosques degut a les diferents taxes de velocitat a les que els teixits absorbeixen els raigs X. El calci dels ossos ho fa al màxim, per això es veuen blancs a les radiografies. El greix i altres teixits tous absorbeixen menys rajos i es veuen grisos. L’aire n’absorbeix encara menys i per tant els pulmons es veuen negres. Aquest tipus d’imatges estan molt esteses en la medicina, i no solen requerir anestèsia, no són doloroses i utilitzen dosis molt baixes de radiació. Són totalment segures.

Ecografia

Aprofita les ones sonores d’alta freqüència per observar òrgans i estructures. Un petit transductor emet sons de molt alta freqüència (ultrasons) que es reflexen (ecos) en les estructures del cos en major o menor intensitat, en funció de la densitat del teixit travessat. Aquests ecos, són detectats pel propi transductor que envia la informació recollida a un ordinador que s’encarrega de reconstruir la imatge. Al contrari que d’altres tècniques d’imatge, no emet radiacions, no és dolorosa i la majoria de vegades es poden realitzar sense anestesiar els pacients.

Es poden realitzar estudis vasculars (Doppler) gràcies al moviment de fluids, això permet realitzar ecografies del cor o vasos per detectar anomalies i patologies (shunt porto-sistèmic.... ). L’usem per avaluar òrgans abdominals (melsa, fetge, vesícula biliar, bufeta urinària, ronyons, glàndules adrenals...), per la confirmació i seguiment d’una gestació, per visualitzar estructures toràciques i la seva funcionalitat, i valorar el sistema musculoesquelètic (ruptures fibril·lars, de tendons, alteracions de la corticals òssies...).

Per la correcta realització de les ecografies es necessari rasurar el pèl dels animal, per no crear interferències en la imatge.

Tomografia Computada

Es basa també en raigs X i permet obtenir una imatge tridimensional de la zona estudiada. Utilitza un equip especial de rajos X per crear imatges transversals del cos. Per aconseguir-ho es fan un gran numero d’imatges des de diferent angles, i serà un ordinador el que reconstruirà les imatges en 3D gràcies a un software específic.

Aquest estudis requereixen anestèsia general, ja que el pacient ha de restar totalment immòbil mentre es realitza l’estudi. S’introdueix el pacient lentament mitjançant una llitera a través del centre d’una màquina de rajos X, el qual va emetent els rajos per tota la seva superfície circular per aconseguir l’objectiu desitjat d’imatges en 3D. No produeix cap tipus de dolor. En certs casos s’injecta un contrast venós per visualitzar millor els òrgans desitjats.

Endoscòpia

Un endoscopi és un tub estret i llarg amb una petita càmera al seu extrem. Pot ser rígid o flexible en funció de l’estructura que anem a estudiar i es pot esterilitzar de manera que es pot introduir a l’interior de l’organisme amb la màxima seguretat. Per la realització d’aquest estudi és imprescindible l’anestèsia general del pacient.

Te gran quantitat d’usos en la medicina veterinària: podem examinar esòfag, estómac i duodè (si l’introduïm a través de la boca), podem també visualitzar recte i color (introduint l’aparell a través de l’anus);ens permet prendre biòpsies, o en el cas que s’observi un cos estrany (ham, os...) treure’l sense haver de fer una cirurgia major. Ens permet també l’extracció de restes vegetals( tipus espigues) de la cavitat nasal, així com l’examen de les vies aèries dels nostres pacient i agafar-ne mostres (BAL) si es creu necessari. La seva petita mida, permet fer una incisió a la pell i visualitzar els òrgans de la cavitat abdominal, així com realitzar el sexatge de certes espècies exòtiques sense dimorfisme sexual. Podem avaluar, i prendre mostres de certes articulacions, especialment el genoll, en aquells pacients amb problemes de coixeses, o degeneracions articulars.

Ressonància Magnètica

La Ressonància Magnètica es una prova diagnòstica no invasiva (ja  que no utilitza raigs X) en la què mitjançant un potent imant i ones de ràdio obtenim imatges detallades de les estructures internes dels pacients. La RM proporciona un contrast  molt  gran entre els diferents teixits tous del cos, pel que és especialment útil en neurologia (cervell), aparell musculoesquelètic, sistema cardiovascular, i detecció i seguiment de càncers (oncologia).

Per fer la prova, els pacients han d’estar estirats en una taula mòbil que s’introdueix en l’equip de ressonància magnètica, és important que no es mogui, per tant hauran d’estar sota anestèsia general. Habitualment dura uns 60 minuts .

A vegades és necessari administrar un contrast per via intravenosa, a fi que es puguin veure millor algunes parts del cos.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Perquè li han de fer un estudi d’imatge al meu animal?

Per poder arribar a un diagnòstic, o afinar millor l’evolució i pronòstic del pacient, en alguns casos caldrà realitzar proves complementàries. Aquestes poden ser des d’analítiques sanguínies fins a proves d’imatge, ja siguin radiografies, ecografies, o proves més complertes com la tomografia.

Aquestes proves seran doloroses?

Les proves d’imatge no són doloroses i la majoria no requereixen anestesia. Les proves que requereixen anestesia son aquelles en que necessitem que el pacient estigui del tot immòbil durant un període de temps, en cap cas són dolorosa.

El meu animal és molt nerviós, li podran fer les proves?

Al ser unes proves innòcues i no doloroses, són d’una gran vàlua per a realitzar diagnòstics. Si l’animal és difícil de manipular pot ser necessària una sedació, facilitant-nos així realització del diagnòstic mentre el pacient resta del tot tranquil i cooperatiu en tot moment.

Cal que rasurin el pèl del meu animal?

Només caldrà rasurar el pèl del animals en les proves d’ecografia, ja que sinó es creen interferències en la imatge i poden alterar el diagnòstic.

Puc estar present en la realització de les proves?

Per oferir el millor servei als nostres pacients, els diagnòstics i proves es solen realitzar amb l’animal ingressat, ja sigui amb un ingrés de dia o bé un ingrés terapèutic (si l’estat de l’animal ho requereix),de manera que es tenen resultats en un temps mínim, podent així començar el tractament el més aviat possible; per la qual cosa, pot ser difícil la seva presencia en la realització de les proves. Si les proves són de revisió o s’han sol·licitat mitjançant cita prèvia, no hi sol haver inconvenient en la seva presència durant la seva realització. Les radiografies solen fer-les el personal de l’Hospital per evitar així les mínimes radiacions que s’emeten durant la seva realització. De totes maneres, si el veterinari creu convenient que vostès ajudin en la seva realització, els faran entrar a la sala convenientment equipats. Si vostè està EMBARASSADA o creu que pot estar-ho, ho ha de notificar al veterinari que atén la seva mascota. La Tomografia requereix ingrés previ ja que es realitza sota anestèsia general. Els resultats de les proves es comenten amb els propietaris un cop l’animal ja es troba a la sala d’hospitalització recuperant-se de l’anestèsia. No es pot accedir a la sala de tomografia mentre s’està realitzant el tac; s’emeten radiacions.

Em donaran els resultats de les proves?

Totes les proves queden arxivades a l’historial mèdic del seu animal. Si vostè en vol tenir còpia només ho ha de demanar al veterinari responsable del cas. Se li proporcionaran les imatges digitalitzades Si vostè ve referit pel seu veterinari al nostre centre per realitzar una prova específica. Se li proporcionarà el resultat digitalitzat i amb un informe veterinari si s’escau.