Termes Generals d'Ús

1.- Dades del Responsable i Autorització Administrativa

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:
L'entitat CONSORCI VETERINARI SL  amb B61352738 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T 29783, F 125, H B-160571, (26.03.1997),  i amb domicili a Pol. Ind. Molí dels Frares, Carrer B, Nau 27 - 08620 Sant Vicenç dels Horts, és titular de la llicència d'explotació del domini www.hvmolins.com.

L'entitat CONSORCI VETERINARI SL  opera segons la següent autorització administrativa: Registre d'Activitats per a l'exercici de la Clínica de Petits Animals (RACPA), amb número d’inscripció 426 .
L'accés al portal www.hvmolins.com  (en endavant Hospital Veterinari Molins) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que es publiciten o comercialitzen comporta l'acceptació de les condicions que s’estableixen en aquest avís legal. Per això, us recomanem que en llegiu atentament el seu contingut si voleu accedir a la informació i els productes y serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a través de l'adreça hospital@hvmolins.com.
Si ho desitgeu, també podeu trucar-nos al telèfon +34 93668 57 53 .

 

2.- Validesa d’aquestes Condicions Generals d’Ús

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització (2/11/2021). CONSORCI VETERINARI SL  es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d’aquella mateixa data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial, sense que es pugui realitzar a través d'aquesta seu electrònica cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves.. CONSORCI VETERINARI SL  es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

 

3.- Accés a la seu electrònica

CONSORCI VETERINARI SL  us informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament que no li correspon, pel que l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

CONSORCI VETERINARI SL  es reserva el dret a interrompre l'accés a aquesta seu electrònica en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que poguessin patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents sistemes.

CONSORCI VETERINARI SL  en cap cas, es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat d’aquesta seu electrònica.
L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a aquesta seu electrònica, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

L'usuari no farà ús d’aquesta seu electrònica amb finalitats lesives als béns de CONSORCI VETERINARI SL  que de qualsevol forma sobrecarreguin, malmetin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equipaments informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari ) de CONSORCI VETERINARI SL  o de tercers, si escau.

 

4.- Política General de Privacitat

Consulteu la pàgina de la ‘Política General de Privacitat’ d’Hospital Veterinari Molins on trobareu els termes legals referits al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); així com els referits a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que regula l’ús de les cookies.

 

5.- Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta seu electrònica, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual, dels quals CONSORCI VETERINARI SL  o les diferents marques comercials en son el titular o llicenciatari legítim.

CONSORCI VETERINARI SL  no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de Hospital Veterinari Molins quan l'origen o la titularitat no li correspongui.

 

6.- Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CONSORCI VETERINARI SL . En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de CONSORCI VETERINARI SL .

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o s’hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet.

Es prohibeix, tret dels casos en què CONSORCI VETERINARI SL  ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Hospital Veterinari Molins diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça http://www.hvmolins.com, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Hospital Veterinari Molins o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, Hospital Veterinari Molins és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini www.hvmolins.com i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

 

7.- Responsabilitats

CONSORCI VETERINARI SL  no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Hospital Veterinari Molins, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, CONSORCI VETERINARI SL  no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Hospital Veterinari Molins, tret que Hospital Veterinari Molins ho autoritzi expressament. No obstant això, Hospital Veterinari Molins es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il·lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

CONSORCI VETERINARI SL  no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de Hospital Veterinari Molins per part de terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualsevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

CONSORCI VETERINARI SL  tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Hospital Veterinari Molins; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat dels continguts de la web de Hospital Veterinari Molins; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.
Legislació i Jurisdicció Aplicable.
Les presents condicions d'accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, l'USUARI i Hospital Veterinari Molins acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Sant Vicenç dels Horts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Versió 2/11/2021